معاونت ها و ادارات تابعه

خدمات و سرویس ها

میز خدمت الکترونیک وزارت آموزش و پرورش

سایت ادارات نواحی و مناطق

با ما در ارتباط باشید

شماره های تماس

0511-32254060-9

آدرس

مشهد- خیابان امام خمینی- اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی